Amstelveen,
26
juni
2020
|
08:04
Europe/Amsterdam

KLM is financiering van 3,4 miljard euro overeengekomen om de COVID-19-crisis te doorstaan

Samenvatting

AMSTELVEEN – 26 juni 2020 - KLM maakt bekend dat het voor in totaal 3,4 miljard euro aan financiering is overeengekomen.

COVID-19 heeft ertoe geleid dat de luchtvaart de afgelopen maanden wereldwijd vrijwel tot stilstand is gekomen. De pandemie heeft een ongekend grote impact op de activiteiten van de KLM Groep. Om deze zware periode het hoofd te bieden en om de toekomst van het bedrijf veilig te stellen heeft KLM kort na de uitbraak al een groot aantal maatregelen genomen om de liquiditeit te behouden. Desalniettemin heeft KLM de komende periode behoefte aan aanvullende financiering. Hierover zijn de afgelopen maanden intensief gesprekken gevoerd met de Nederlandse staat en met banken.

Door COVID-19 zit KLM momenteel in een crisis van ongekende omvang. Het financieringspakket is noodzakelijk om de komende periode de lange en moeilijke weg van herstel veilig te stellen. Dit is een zeer belangrijke stap en ik spreek namens alle KLM collega’s mijn dank uit aan de Nederlandse staat en de banken voor het vertrouwen in onze organisatie en onze toekomst. Met het financieringspakket kan KLM invulling blijven geven aan haar belangrijke maatschappelijke rol bij de economische opbouw en op het gebied van duurzaamheid. Komende periode zal enerzijds hard gewerkt worden aan het herstel van het routenetwerk en anderzijds aan de uitwerking van het herstructureringsplan en de ingrijpende voorwaarden die zijn gesteld aan het pakket.

 
KLM CEO Pieter Elbers

De financiering zorgt ervoor dat KLM haar activiteiten kan voortzetten en dat de positie van het bedrijf naar de toekomst toe wordt versterkt. De voorwaarden die de Nederlandse Staat aan het pakket stelt, hebben betrekking op de gehele KLM Groep en betreffen de arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers van de KLM Groep, de variabele beloning van directie en topmanagement, herstructurering, dividend, governance, netwerkkwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid.

Na zorgvuldige gesprekken met zowel de Nederlandse staat als met banken heeft KLM overeenstemming bereikt over de structuur van een financieringspakket om de liquiditeit te waarborgen. Het financieringspakket en de voorwaarden waaronder dit pakket door de Nederlandse staat wordt verstrekt, zijn in Nederland onderworpen aan parlementaire goedkeuring. Ook moet het financieringspakket door de Europese Commissie worden goedgekeurd onder het vanwege COVID-19 geïntroduceerde Tijdelijk kader voor Staatssteunmaatregelen.

Zodra deze goedkeuring er is, treedt KLM in overleg met de vakbonden om samen uitwerking en invulling te geven aan de voorwaarden die de overheid stelt aan de arbeidsvoorwaarden van KLM medewerkers.

Het financieringspakket aan KLM bestaat uit:

• Een voor 90% door de staat gegarandeerde doorlopende kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro met een looptijd van 5 jaar. De faciliteit wordt verleend door 11 banken, waarvan drie Nederlandse banken en acht buitenlandse banken.

• Een directe staatslening van 1miljard euro met een looptijd van 5,5 jaar. De lening, verstrekt door de Nederlandse Staat, wordt achtergesteld bij de doorlopende kredietfaciliteit.

Na afronding van het parlementaire proces wordt de eerste trekking van 665 miljoen euro onder de nieuwe doorlopende kredietfaciliteit gebruikt om de op 19 maart 2020 getrokken bestaande doorlopende kredietfaciliteit af te lossen en te beëindigen. Op dat moment zal KLM ook een pro rata bedrag (277 miljoen euro) onder de directe staatslening trekken. Vervolgtrekkingen onder zowel de doorlopende kredietfaciliteit als de directe staatslening zijn slechts mogelijk wanneer aan bepaalde voorwaarden, die door de Staat zijn opgelegd, is voldaan.

KLM zal daarom de komende maanden een herstructureringsplan opstellen dat aan deze voorwaarden voldoet en dat de weg voor herstel na COVID-19 bepaalt. Het plan heeft ook tot doel de huidige activiteiten van KLM te herzien en KLM aan te passen aan de veranderde economische realiteit.

 

Nadere informatie over het financieringspakket

Doorlopende kredietfaciliteit

 • Een doorlopende kredietfaciliteit van EUR 2,4 miljard euro, welke wordt verstrekt door 11 banken, waarvan drie Nederlandse banken en acht buitenlandse banken.
 • De belangrijkste financiële kernmerken zijn:
  • 90% gegarandeerd door de Nederlandse staat
  • Looptijd van 5 jaar
  • Jaarlijkse rentevergoeding gelijk aan de Euribor (met een “vloer” van 0%) plus een marge van 1,35%
  • Kosten voor de garantie verleend door de Nederlandse Staat zijn gelijk aan 0,5% in het eerste jaar, 1,0% in het tweede jaar en 2,0% vanaf jaar 3

Directe staatslening

 • Een langlopende directe staatslening van EUR 1 miljard, welke wordt verstrekt door de Nederlandse staat.
 • De belangrijkste financiële kenmerken zijn:
  • Looptijd van vijfeneenhalf jaar
  • Jaarlijkse rentevergoeding gelijk aan de Euribor (met een “vloer” van 0%) plus een marge van 6,25% in het eerste jaar, 6,75% in het tweede en derde jaar en 7,75% in de daarop volgende jaren
  • Directe staatslening is achtergesteld aan de doorlopende kredietfaciliteit en andere financieringen van de KLM

De doorlopende kredietfaciliteit en de directe staatslening zullen worden getrokken op een pro rata basis. De eerste trekking onder de nieuwe doorlopende krediet faciliteit zal worden gebruikt om de huidige doorlopende kredietfaciliteit van 665 miljoen euro die KLM op 19 maart heeft getrokken af te lossen en te beëindigen. Op dat moment zal KLM ook een pro rata bedrag onder de directe staatslening trekken. Vervolgtrekkingen onder zowel de doorlopende kredietfaciliteit als de directe staatslening zijn slechts mogelijk wanneer aan bepaalde voorwaarden, die door de Staat zijn opgelegd, is voldaan.

De doorlopende kredietfaciliteit is gecoördineerd door de drie Nederlandse banken: ABN, ING en Rabobank. KLM heeft financieel advies gehad van Rabobank en juridisch advies vanuit Allen & Overy LLP.